โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายนครราชสีมา-ขอนแก่นเป็นโครงการที่มีความสำคัญตามแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางหลวง
  พิเศษระหว่างเมืองระหว่างเมืองที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2540และเป็น ส่วนหนึ่งของโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
  หมายเลข 6 สายบางปะอิน – หนองคาย ตามแผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง พ.ศ. 2560 – 2579 ภายใต้โครงการศึกษาจัดทำ
  แผนกลยุทธ์การพัฒนาทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองของประเทศไทย โดยจะเป็นเส้นทางเชื่อมต่อกับโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย
  บางปะอิน – นครราชสีมา ซึ่งปัจจุบันกรมทางหลวงอยู่ระหว่างดำเนินงานก่อสร้างและกำหนดแผนเปิดให้บริการในปี 2563 มีลักษณะโครงข่าย
  วางตัวในแนวเหนือ-ใต้ และไปสิ้นสุดแนวสายทางที่จังหวัดขอนแก่น โดยการดำเนินงานโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายนครราชสีมา –
  ขอนแก่น ...
                                                                                      
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 1 : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ ๑)งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายนครราชสีมา – ขอนแก่น