โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายนครราชสีมา-ขอนแก่นเป็นโครงการที่มีความสำคัญตามแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางหลวง
  พิเศษระหว่างเมืองระหว่างเมืองที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2540และเป็น ส่วนหนึ่งของโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
  หมายเลข 6 สายบางปะอิน – หนองคาย ตามแผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง พ.ศ. 2560 – 2579 ภายใต้โครงการศึกษาจัดทำ
  แผนกลยุทธ์การพัฒนาทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองของประเทศไทย โดยจะเป็นเส้นทางเชื่อมต่อกับโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย
  บางปะอิน – นครราชสีมา ซึ่งปัจจุบันกรมทางหลวงอยู่ระหว่างดำเนินงานก่อสร้างและกำหนดแผนเปิดให้บริการในปี 2563 มีลักษณะโครงข่าย
  วางตัวในแนวเหนือ-ใต้ และไปสิ้นสุดแนวสายทางที่จังหวัดขอนแก่น โดยการดำเนินงานโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายนครราชสีมา –
  ขอนแก่น ...
                                                                                      
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 5 :
 การประชุมสรุปผลการคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสมของ
โครงการ(สัมมนาครั้งที่ 3)
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 4 :
 สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาแนวเส้นทางเลือกและเกณฑ์
การคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสมของโครงการ
(กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 3 :
 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาแนวเส้นทางเลือกและ
เกณฑ์การคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสมของโครงการ
(กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)