ตามที่ กรมทางหลวง โดยสำนักแผนงาน ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท แอคโนเลดจ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ดำเนินงานโครงการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายนครราชสีมา – ขอนแก่น นั้น ในการศึกษาดังกล่าว กรมทางหลวงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชนในพื้นที่โครงการ ตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงาน จึงได้กำหนดให้มีการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ ๑) เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานและองค์กรระดับต่างๆ รับทราบถึงข้อมูลรายละเอียดโครงการ โดยเฉพาะความเป็นมา วัตถุประสงค์ ระยะเวลาของการศึกษาโครงการ พื้นที่ศึกษาโครงการ ขอบเขตการศึกษา สภาพปัจจุบันของพื้นที่โครงการ พื้นที่กำหนดแนวเส้นทางเลือกและแนวคิดเบื้องต้นในการกำหนดแนวทางเลือกในการพัฒนาโครงการให้กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ กรมทางหลวงจึงเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ หรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการ เพื่อการพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป แบ่งการประชุมเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ ๑ ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และกลุ่มที่ ๒ ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                           กรมทางหลวง © 2017 | All Rights Reserved